=8

2-1-6- آثار اقتصادی تصادفات جادهای ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 422-1-6-1- ابعاد اقتصادی تصادفات جادهای ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 422-1-6-2- هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تصادفات جادهای ……………………………………………………………………………………………………. 462-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 502-3- پژوهشهای انجام شده در خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56فصل سوم- روش پژوهش3-1- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 593-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 593-3- چگونگی روش گزینش گروهها (نمونهها) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. […]

Read More

—103

1-31- مراحل ریزازدیادی از طریق کشت درون شیشه ای 351-32- استقرار در محیط کشت 351-33- ایجاد شاخساره و پرآوری و تکثیر انبوه از طریق کشت های متوالی 351-34- ریشه زایی گیاهچه های تولیدشده 351-35- تولید متابولیت های ثانویه در گیاهان در شرایط درون شیشه ای 361-36- روش کشت کالوس 361-37- روش کشت سوسپانسیون سلولی 371-38- […]

Read More

—d1937

1-9- مطالعه اکسیداسیون الکلها روی الکتروکاتالیستهای بر پایه پلاتین201-9-1- سینیتیک واکنش اکسیداسیون متانول در DMFC211-9-2- مکانیسم اکسایش متانول221-9-2- اکسیداسیون 2-پروپانول و پروپیلنگلیکول روی الکتروکاتالیستهای برپایه پلاتین231-10- اهداف پروژه29فصل دوم مبانی نظری2-1- مقدمه312-2- تکنیکهای مورد استفاده312-3- ولتامتری322-3-1- ولتامتری با روبش خطی پتانسیل322-3-2- ولتامتری چرخه‏ای322-3-3- عوامل موثر در واکنشهای الکترودی در حین ولتامتری چرخهای332-3-4- نحوه عمل در […]

Read More

—d1218

نگارش:الهام مفید نخعیدر این پایان‌نامه، یک مدل برنامهریزی استوار برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز (زیست محیطی) رو به جلو و معکوس تحت عدم قطعیت شرایط اقتصادی آینده ارائه خواهد شد. در ابتدا، یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مخلوط قطعی ارائه میگردد؛ سپس مدل استوار آن با استفاده از رویکرد مبتنی بر سناریو و روش […]

Read More

user8344

فصل سوم: روش اجرای تحقیق1-3 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………422-3 نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………423-3 جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………….423-4 نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….423-5 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….423-6 مشخصات واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………………433-7 محیط پژوهش…………………………………………………………………………………………….433-8 ابزار گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………….433-9 اعتبار علمی یا روایی ابزار………………………………………………………………………………443-10 روش کاربردآوری داده ها…………………………………………………………………………….443-11 روش های تجزیه وتحلیل آماری داده ها…………………………………………………………….453-12 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………..47فصل چهارم:نتایج پژوهش:4-1 یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………..494-2جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………………50فصل پنجم: بحث وبررسی […]

Read More

user8320

1-8-1-1- کربن بلک191-9- مطالعه اکسیداسیون الکلها روی الکتروکاتالیستهای بر پایه پلاتین201-9-1- سینیتیک واکنش اکسیداسیون متانول در DMFC211-9-2- مکانیسم اکسایش متانول221-9-2- اکسیداسیون 2-پروپانول و پروپیلنگلیکول روی الکتروکاتالیستهای برپایه پلاتین231-10- اهداف پروژه29فصل دوم مبانی نظری2-1- مقدمه312-2- تکنیکهای مورد استفاده312-3- ولتامتری322-3-1- ولتامتری با روبش خطی پتانسیل322-3-2- ولتامتری چرخه‏ای322-3-3- عوامل موثر در واکنشهای الکترودی در حین ولتامتری چرخهای332-3-4- نحوه […]

Read More

user8284

به استوارترین تکیهگاهم، دستان پرمهر پدرم؛به سبزترین نگاه زندگی‌ام، چشمان سبز مادرم؛همسرم که نشانه لطف الهی در زندگی من است؛برادر و خواهرم همراهان همیشگی و پشتوانههای زندگیامکه هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطرهای از دریای بیکران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم. امروز هستیام به امید شماست و فردا کلید باغ […]

Read More

user7-35

6-1- اهداف تحقیق مطابق با مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری(احتیاط) بعنوان کاربرد درجه ای از مراقبت تعریف می شود که در اعمال قضاوت برای برآورد در موقعیت ابهام مورد نیاز است؛ بگونه ای که درآمدها و دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشوند. در […]

Read More

user6-739

عنوان صفحه2-1-2-5-1- تضاد نقش272-1-2-5-2- ابهام نقش ( ابهام در کار) 272-1-2-5-3- حجم زیاد کار272-1-2-6- شاخص های عوامل گروهی در کار282-1-2-6-1- فقدان اتحاد28 2-1-2-6-2- نبود حمایت گروهی282-1-2-7- شاخصههای عوامل کارراهه292-1-2-7-1- بازنشستگی292-1-2-7-2- حد بهینه استرس292-1-2-8- نشانههای استرس302-1-2-8- منابع استرس شغلی312-1-2-8- 1- استرس های ناشی از شغل332-1-2-8- 2- استرس های ناشی از مسائل اجتماعی342-1-2-8- 3- استرسهای ناشی از […]

Read More

user6-732

داوودپور و ابراهیمزاده در پژوهشیبه بررسی بخش مسکن در برنامههای توسعهی اقتصادی قبل از انقلاب تا برنامه چهارم توسعه اقتصادی بعد از انقلاب میپردازند. در این منابع علمی مقاله-منابع تحقیقعلاوه بر ارائه آمارهای مختلفی در ارتباط با میزان تولید مسکن، روند رشد جمعیت، هزینههای تخصیص داده شده در هر برنامه به بخش مسکن، تراکم نفر […]

Read More