–283

2- مواد و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………212-1- منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………….212-1-1- توپوگرافی و فیزیوگرافی ……………………………………………………………………………………………………………212-1-2- هوا و اقلیمشناسی ……………………………………………………………………………………………………………………..212-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2-1- مطالعات کتابخانهای و اقدامات اولیه …………………………………………………………………………………………222-2-2- تهیه نقشه پارامترهای موثر در ایجاد رواناب ……………………………………………………………………………..232-2-2-1- خطوط توپوگرافی و تهیه نقشه DEM منطقه ……………………………………………………………………..232-2-2-2- نقشه ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………………………………………….232-2-2-3- نقشه شیب………………………………………………………………………………………………………………………………242-2-2-4- نقشه جهت شیب ………………………………………………………………………………………………………………….252-2-2-5- تهیه […]

Read More

–20

2-1- تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی…………………………………………………………………………162-1-1- نقش شهری ……………………………………………………………………………………………………….. 162-1-2- شهر کوچک …………………………………………………………………………………………………..172-1-3- توسعه……………………………………………………………………………………………………………..182-1- 4- منطقه……………………………………………………………………………………………………………..19فهرست مطالب2-1- 5- توسعه منطقه ای ……………………………………………………………………………………………….21 2-1- 6- حوزه پیرامونی- عملکردی …………………………………………………………………………………232-2-مفاهیم پایه………………………………………………………………………………………………………………..26 2-2-1- سامانه منطقه ای ……………………………………………………………………………………………….252-2-2- ضرورت بررسی سامانه های منطقه ای……………………………………………………………………262-2-3-توسعه و سامانه های شهری و منطقه ای…………………………………………………………………..272-3- بررسی دیدگاهها و نظرات………………………………………………………………………………………….28 2-3-1- نظریه مکان […]

Read More

—161

فضای داخلیتالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………..108دور نمای تالارشهرلندن………………………………………………………………………………………………………….109دید پرنده تالارشهرلندن……………………………………………………………………………………………………… 110دور نمای تالار شهر تورنتو………………………………………………………………………………………………… 112دور نمای تالار شهر تورنتو…………………………………………………………………………………………………..113فضای تالار کنفرانستالار شهر تورنتو…………………………………………………………………………………….113فهرست نقشه ها صفحهنمای مجموعه تالار شهر شرندروف……………………………………………………………………………………………. 103برش مجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………………………………..103نمایتالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………………… 107پلان تالارشهرلندن……………………………………………………………………………………………………………..110برش تالارشهرلندن…………………………………………………………………………………………………………….111فصل اول-مبانی نظری 1-1 کلیات و تعاریف:1-1-1 مقدمه:با رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن رشد و […]

Read More

—351

2-3-2- اثر بار استاتیک در رفتار برگشت پذیری فرش های دست باف33اثر ارتفاع پایل و تراکم بر خصوصیات نهایی استفاده از فرش35 تئوری37 مواد و روش ها40 نتایج وبحث41 نتیجه گیری43مطالعه در مورد از دست دادن ضخامت تحت بار دینامیکی بر روی فرش های از نوعویلتون432-5-1- مواد و روش452-5-2-نتایج وبحث462-5-3- کاهش ضخامت502-5-4- تجزیه وتحلیل تفاوت […]

Read More

aar8

1-11 –روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..141-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..151-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………151-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….161-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….171-15-1-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….171-15-2-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171-16-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19ا-17-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………191-18-ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری 2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..232-2-1-مدیریت […]

Read More

aaz4

1-4: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9.1-5:سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91-6:فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91-7:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101-8:کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….141-10:نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….141-11 –روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..141-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..151-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………151-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….161-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….171-15-1-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….171-15-2-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171-16-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19ا-17-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………191-18-ساختار کلی پایان […]

Read More

—116

2-2-2- تهیه نقشه پارامترهای موثر در ایجاد رواناب ……………………………………………………………………………..232-2-2-1- خطوط توپوگرافی و تهیه نقشه DEM منطقه ……………………………………………………………………..232-2-2-2- نقشه ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………………………………………….232-2-2-3- نقشه شیب………………………………………………………………………………………………………………………………242-2-2-4- نقشه جهت شیب ………………………………………………………………………………………………………………….252-2-2-5- تهیه و تکمیل نقشه همباران و همدما ………………………………………………………………………………….26الف- بارش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26ب- رابطه ارتفاع- بارش و متوسط بارش منطقه ………………………………………………………………………………………27ج- رژیم حراتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………28د- رابطه ارتفاع- درجه حرارت و میانگین […]

Read More

—148

تهویه……………………………………………………………………………………………………27تأمین نور………………………………………………………………………………………………272-2-4 نقش پنجره در نمای ساختمان…………………………………………………………………………..322-2-5 نقش هندسه در شکل‌گیری.پنجره‌ها ………………………………………………………………….322-3 مصالح به کار رفته در هنر‌های‌سنتی وابسته به معماری سنتی………………………….332-3-1 چوب و دلایل کاربرد آن در گره‌چینی………………………………………………………………….332-3-2 شیشه‌های رنگی در گره‌چینی ………………………………………………………………………….342-3-3 رنگ در معماری…………………………………………………………………………………………….352-3-4 آهن در چلنگری……………………………………………………………………………………………352-3-4-1 آهن و چلنگری در قرآن……………………………………………………………………………….362-3-5 گچبری……………………………………………………………………………………………………….372-3-5-1 انواع طاقچه‌های گچی………………………………………………………………………………….382-3-5-2 یزدی بندی بااستفاده از گچ …………………………………………………………………………39فصل […]

Read More

21

1-8-2- پیشینه هوشمندسازی مدارس 482-8-2- اهداف ایجاد مدارس هوشمند 493-8-2- پیش نیازها جهت اجرای مدارس هوشمند 50فصل سوم:مواد و روش ها 1-3 – پیش درآمد 522-3- موقعیت، حدود و وسعت منطقه مورد مطالعه 543-3- ویژگیهای طبیعی منطقه 551-3-3- زمین شناسی و ژئومورفولوژی 552-3-3- آب وهوا‌( اقلیم) 561-2-3-3- بادهای 120 روزه سیستان 623-3-3- منابع آب 624-3-3- […]

Read More

—d1855

2-1-9 کاربری زمین………………………………………………………………………………………………………………………182-1-10 توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………….182-1-11 شهر پایدار………………………………………………………………………………………………………………………..202-1-12 توسعه پایدار و عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………………212-1-13 فقر و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….232-1-14 مسکن و عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………………………..272-1-15 حاشیه نشینی و عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………292-1-16 پایداری و عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………………………302-1-17 عدالت اجتماعی و زمین شهری……………………………………………………………………………………….322-1-17-1 زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن……………………………………………………322-1-17-2 قیمت زمین و ارزش افزوده(رانت)……………………………………………………………………………….322-1-18 اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی……………………………………………………………………………………..352-1-19 طرح های […]

Read More