–393

00دانشگاه آزاد اسلامیواحد ارسنجان19685-1231265شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . ..تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . .00شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . ..تاریخ: […]

Read More

aaz5

2-3. قلمرو مفهوم کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………..152-4.کیفیت محیط………………………………………………………………………………………………………………172-5. کیفیت محیط سکونت: مفاهیم و تعاریف………………………………………………………………………..182-5-1. مفهوم سکونت……………………………………………………………………………………………………….182-5-2. محیط سکونت……………………………………………………………………………………………………….192-5-3. کیفیت محیط سکونت……………………………………………………………………………………………..192-5-4. شاخصهای کمی و کیفی واحد مسکونی……………………………………………………………………202-6. رویکرد نظری…………………………………………………………………………………………………………….222-6-1. رویکرد رضایت مندی و متغیرهای ارزیابی آن……………………………………………………………..222-6-2. دیدگاه ادراکی………………………………………………………………………………………………………..252-6-3. مدل کانتر: مولفههای مکان……………………………………………………………………………………….292-6-4. دیدگاه سیاست گذاران…………………………………………………………………………………………….302-7. گسترش فیزیکی شهرها و ادغام روستاها…………………………………………………………………………322-8. روستاهای ادغام شده و کیفیت محیط […]

Read More

–77

4-1-6- ناامیدی و بدبینی 824-1-7- انتظار 874-1-8- بی تفاوتی 924-1-9- ترس، هراس و دلهره 954-1-10-تنهایی 1004-2- حس آمیزی1074-3- عناصر موهوم 1074-4- باورهای عامیانه ..109فصل پنجم : کارکرد نحوی 5-1-درآمدی بر کارکرد نحوی ..1125-2- نوآوری های زبانی ..1125-3- نقش های پر کاربرد دستوری 1255-3-1-صفت 1255-3-2 قید 1345-3-3- کاربرد ضمایر 1405-3-4- کاربرد حرف اضافه 1475-3-5- نام آوا149 […]

Read More

—d1550

2-2-11) اهمیت پایاننامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….272-2-12) اهداف پایاننامه و رساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 292-2-13) ویژگی‌های یک پایان نامهی خوب……………………………………………………………………………………………………………………………………..29 2-2-14) برنامهی زمانبندی مراحل مختلف پایاننامه……………………………………………………………………………………………………………………..312-2-15) گزارش نهایی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..332-2-16) آسیب های پایان نامه‌های رشتهی تربیتبدنی…………………………………………………………………………………………………………………..352-2-16-1) عدم وجود کلان نگری علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………352-2-16-2) تمرکز موضوعها بر ارائهی اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………… 352-2-16-3) عدم تناسب میان طرح پایاننامه (پروپوزال) و پژوهش نهایی…………………………………………………………………………………….. 362-2-16-4) نبود روش مشخص و علمی […]

Read More

user8326

2-2-1) تحقیق چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..162-2-2) اهمیت تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………172-2-3)ویژگیهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….192-2-4) انواع پروژههای تحقیقاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………212-2-5) پژوهش چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………222-2-6) اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 232-2-7) دیدگاه اسلام نسبت به پژوهش و دانش……………………………………………………………………………………………………………………………….242-2-8) ویژگیهای پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..252-2-9) پایاننامهها یا رسالههای تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………262-2-10) تدوین پایاننامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..262-2-11) اهمیت پایاننامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….272-2-12) اهداف پایاننامه و رساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 292-2-13) ویژگی‌های یک پایان نامهی خوب……………………………………………………………………………………………………………………………………..29 2-2-14) برنامهی زمانبندی مراحل مختلف پایاننامه……………………………………………………………………………………………………………………..312-2-15) گزارش نهایی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..332-2-16) آسیب های […]

Read More

user7-35

بنابراین، می‌توان گفت مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا رابطه و همبستگی منفی بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتا مدت سهام عرضه های عمومی اولیه وجود دارد؟3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که برخورداری از اطلاعات صحیح، سریع و به موقع منجر […]

Read More

user6-758

میدانهای الکترومغناطیسی غیرخطیتوسط:علی دهقانیدر گرانش لاولاک تلاشهایی برای فهمیدن نقش جملات خمش مراتب بالا از دیدگاههای مختلف، به ویژه در زمینهی فیزیک سیاهچالهها، شده است. در این پایاننامه با در نظر گرفتن گرانش لاولاک مرتبه سوم در حضور کلاسهای نمائی و لگاریتمی الکترودینامیک غیرخطی، دو نوع جدید از جوابهای سیاهچالهای توپولوژیکی در ابعاد 1+6 بُعد […]

Read More

–391

تاریخ و امضا 1682753174900گواهی امضادانشجوی فوق الذکر احراز هویت شد فقط امضای ایشان گواهی میگردد. نام و نام خانوادگی رئیس پژوهش دانشکدهتاریخ و امضااراک –میدان امام خمینی-بلوارامام خمینی(ره)-شهرک دانشگاه آزاداسلامی- صندوق پستی 567/38135 فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: مقدمه1-1-مقدمه21-2-بررسیهای انجام شده در این پروژه41-3- کامپیوتر و شیمی کوانتوم71-4-معرفی برنامههای کامپیوتر8 1-4-1-نرم افزار گوسین81-4-2-نرم افزار گرافیکیChem 3D91-4-3-برنامه […]

Read More

bew228

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21-2بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71- 3 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………91- 4سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101-5 مروری بر تاریخچهی تغییر جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………..11فصل دوم:مبانی نظری و تجربی پژوهش2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..152-2تعریف واژگان و مفاهیم کلیدی………………………………………………………………………………………………………………………………172-2-1 جنس و جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….172-2-2 هویت جنسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..182-2-3 هویت جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….182-2-4 اختلال هویت جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………………………..192-2-5 تغییر جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………202-2-6 تبدیلخواهان جنسی FtM…………………………………………………………………………………………………………………………202-2-7 تبدیلخواهان جنسی MtF………………………………………………………………………………………………………………………..212-2-8 مبدلپوشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..212-2-9 مرد زننما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….222-2-10 زن مردنما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2-11 ویریلیسم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………222-3 مروری بر پیشینهی پژوهشها……………………………………………………………………………………………………………………………….232-3-1 پژوهشهای پیشین […]

Read More

c2781

2-17-2 جنسیت682-17-3 تحصیلات692-17-4وضعیت تأهل702-18 رفتار مصرف کننده702-18-1 رفتار مصرف کننده چیست؟702-18-2 مفهوم رفتار مصرف کننده712-18-3 تصمیم گیری خرید722-18-4 تصمیم گیری چیست؟722-18-5 قصدخرید73بخش سوم2-19 پیشینهپژوهش74فصل سوم:روش شناسی پژوهش3-1 مقدمه803-2انواع پژوهش813-2-1تحقیق توصیفی823-2-2تحقیق پیمایشی833-2-3تحقیق همبستگی833-3جامعه و نمونه آماری843-4تعیین حجم نمونه853-5ابزار جمع آوری دادهها853-6 متغیرها893-6-1متغیر مستقل903-6-2متغیر وابسته903-11روایی و پایایی ابزار سنجش943-11-1روایی953-11-2پایایی973-12تحلیل اطلاعات1003-13 تحلیل آماری دادهها1003-14 ضرورت استفاده از مدل […]

Read More