–393

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول […]

Read More

aaz5

2-5-3. کیفیت محیط سکونت……………………………………………………………………………………………..192-5-4. شاخصهای کمی و کیفی واحد مسکونی……………………………………………………………………202-6. رویکرد نظری…………………………………………………………………………………………………………….222-6-1. رویکرد رضایت مندی و متغیرهای ارزیابی آن……………………………………………………………..222-6-2. دیدگاه ادراکی………………………………………………………………………………………………………..252-6-3. مدل کانتر: مولفههای مکان……………………………………………………………………………………….292-6-4. دیدگاه سیاست گذاران…………………………………………………………………………………………….302-7. گسترش فیزیکی شهرها و ادغام روستاها…………………………………………………………………………322-8. روستاهای ادغام شده و کیفیت محیط آنها………………………………………………………………………..332-9. نتیجه گیری و ارایه رویکرد نظری پایان نامه…………………………………………………………………….33منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………37فصل سوم : روش شناسی […]

Read More

–77

4-1- 3-غم و اندوه 694-1-4- خسته734-1-5- درد 774-1-6- ناامیدی و بدبینی 824-1-7- انتظار 874-1-8- بی تفاوتی 924-1-9- ترس، هراس و دلهره 954-1-10-تنهایی 1004-2- حس آمیزی1074-3- عناصر موهوم 1074-4- باورهای عامیانه ..109فصل پنجم : کارکرد نحوی 5-1-درآمدی بر کارکرد نحوی ..1125-2- نوآوری های زبانی ..1125-3- نقش های پر کاربرد دستوری 1255-3-1-صفت 1255-3-2 قید 1345-3-3- کاربرد ضمایر […]

Read More

—d1550

2-2-1) تحقیق چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..162-2-2) اهمیت تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………172-2-3)ویژگیهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….192-2-4) انواع پروژههای تحقیقاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………212-2-5) پژوهش چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………222-2-6) اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 232-2-7) دیدگاه اسلام نسبت به پژوهش و دانش……………………………………………………………………………………………………………………………….242-2-8) ویژگیهای پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..252-2-9) پایاننامهها یا رسالههای تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………262-2-10) تدوین پایاننامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..262-2-11) اهمیت پایاننامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….272-2-12) اهداف پایاننامه و رساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 292-2-13) ویژگی‌های یک پایان نامهی خوب……………………………………………………………………………………………………………………………………..29 2-2-14) برنامهی زمانبندی مراحل مختلف پایاننامه……………………………………………………………………………………………………………………..312-2-15) گزارش نهایی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..332-2-16) آسیب های […]

Read More

user8326

2-2-16-2) تمرکز موضوعها بر ارائهی اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………… 352-2-16-3) عدم تناسب میان طرح پایاننامه (پروپوزال) و پژوهش نهایی…………………………………………………………………………………….. 362-2-16-4) نبود روش مشخص و علمی پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………….36 2-2-16-5) انتخاب موضوعهای کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………372-2-16-6) انجام موضوعهای تکراری………………………………………………………………………………………………………………………………………………38 2-2-16-7) گرایش به موضوعهای غیرعلمی – پژوهشی و کماثر…………………………………………………………………………………………………. 382-2-16-8) انتخاب موضوع‌های ناقص……………………………………………………………………………………………………………………………………………..382-2-16-9) سنتگرایی در انتخاب موضوعها و عدم توجه به موضوعهای جدید…………………………………………………………………………….392-2-17) روند ارزیابی […]

Read More

user7-35

5-1- فرضیه های تحقیق در این تحقیق با توجه به مسئله اصلی بیان شده در بالا، فرضیه هایی به شرح زیر مطرح می‌گردد:فرضیه اصلی : محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معکوس دارد.فرضیه فرعی : رابطه محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه […]

Read More

user6-758

2-2 نظریه میدان‌های کلاسیکی: فرمول‌بندی لاگرانژی میدان‌های گرانشی252-3 کُنشِ مرزی نظریه نسبیت عام272-4 ایزومتری و میدان‌های برداری کیلینگ282-5 جواب‌های نظریه نسبیت عام292-5-1 فضازمانِ آنتی دوسیته در بُعد302-5-2 حل استاتیک باردار بُعدی معادلات میدان اینشتین در حضور ثابت کیهان‌شناسی312-6 گرانش لاولاک: گسترش استاندارد نسبیت عام به ابعاد بالا322-7 کُنش مرزی در گرانش لاولاک مرتبه سوم362-8 روش […]

Read More

–391

9) اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.2663825-19050000 دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ: ………… استان مرکزی- اراک شماره:………….. پیوست:………..”تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه”اینجانب: وحید مرادی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته: شیمی- آلی با شماره دانشجویی: 890631843 که در […]

Read More

bew228

2-4-3-2 کنش متقابل در مواجهه با استیگما ……………………………………………………………………………………………………….612-4-3-3 استیگما و ومسالهی وضعیت دوگانهی هویت………………………………………………………………………………………….622-4-4 نظریهی میدان: پیر بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………….632-4-5 میشل فوکو و جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………….752-4-5-1 میشل فوکو: تکنولوژیهای انضباطی و مداخلات پزشکی………………………………………………………………………792-5 چارچوب مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85فصل سوم:روش تحقیق پژوهش 3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..933-2 روش انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….943-2-1 پژوهش کیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..943-2-2 تحقیق توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..943-3 دامنه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………953-4 شیوه گردآوری اطلاعات (دادهیابی)……………………………………………………………………………………………………………………….953-4-1 تعریف داده در پژوهش کیفی………………………………………………………………………………………………………………………953-4-2: شیوه […]

Read More

c2781

2-9 بازاریابی سبز موثرترین راهبرد انجام مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکتها52بخش دوم2-10 ارزش ها و اعتقادات زیست محیطی552-11 پاسخ مصرفکننده به بازاریابی سبز (برندهای شرکتهای حامی محیط زیست)572-12 دانش زیست محیطی582-13 تجربیات پیشین592-14 هنجارهای ذهنی612-15 اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده622-16 ارتباطات بازاریابی642-17 عوامل جمعیت شناختی672-17-1 سن682-17-2 جنسیت682-17-3 تحصیلات692-17-4وضعیت تأهل702-18 رفتار مصرف کننده702-18-1 رفتار […]

Read More