—85

3-3-1- طول عمر گلجایی253-3-2- کاهش وزن تر253-3-3- درصد ماده خشک263-3-4- قطر گل‌ها263-3-5- کاهش مواد جامد محلول در آب (TSS)273-3-6- محتوای پروتئین گلبرگ273-3-7- رنگیزه کاروتنوئید گلبرگ283-3-8- جذب آب283-3-9- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجای283-3-10- فعالیت آنزیم پراکسیداز (POD)283-3-11- فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز (SOD)293-4- تجزیه و تحلیل داده‌ها29فصل چهارم: نتیجه گیری4-1- عمر گلجایی314-2- کاهش وزن تازه گل324-3- […]

Read More

—d1183

مقدمه و کلیات تحقیق1-1 مقدمهقلب تمامی فعالیت‌های کسب و کار در سازمان‌ها، مشتری‌های سازمان هستند که در حقیقت ماهیت یک سازمان بر همین اساس شکل می‌پذیرد و نیز اطلاعاتی که از آن‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی جمع می‌گردد کمک شایانی در جهت پیشرفت سازمان و اتخاذ تصمیمات راهبردی می‌نماید. در همین راستا تکنیکی تحت عنوان مدیریت […]

Read More

user8260

شکل 1-1 چارچوبی برای مرحله قبل از اجرای مدیریت ارتباط با مشتری هنگامی که شرایط اقتصادی باعث می‌شود، بودجه‌های فناوری اطلاعات به صورت دقیق و موشکافانه بررسی شوند، مدیریت ارتباط با مشتری همچنان به عنوان یک اولویت برای شرکت‌ها باقی می‌ماند. یک بررسی از شرکت‌های خرده‌فروش، نشان می‌دهد که 52 درصد از آن‌ها مدیریت ارتباط […]

Read More

–313

1-2- پیش زمینهبسته بندی های زیست تخریب پذیر که قابلیت خوراکی بودن و مصرف به همراه ماده غذایی را دارند شامل فیلم ها و پوششهای خوراکی میباشند. فیلم های خوراکی لایه هایی از مواد قابل هضم هستند که به عنوان پوشش مواد غذایی(پوشش های خوراکی) و یا به عنوان مانعی بین غذا و سایر مواد […]

Read More

–142

3-1-6 محیط کشت باکتری …………………………………………………………………………………………………………………………………..253-1-7 ژل الکتروفورز……………………………………………………………………………………………………………………………………………253-1-8 مواد شیمیایی. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….253-1-9 وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………………………………………..253-2 انالیز بیوانفورماتیکی ناحیه C2 پروتئین ALCAM. ………………………………………………………………………………………….293-2-1 استخراج توالی ناحیه C2 پروتئیین ALCAM ………………………………………………………………………………………………293-2-2 بهینه سازی توالی یا Optimization …………………………………………………………………………………………………………293-3 سنتز شیمیایی DNA ناحیهC2 پروتئین ALCAM ……………………………………………………………………………………………….293-3-1 سنتز شیمیایی ژن نوترکیب ……………………………………………………………………………………………………………………………..293-3-2 پایداری و شرایط نگهداری DNA سنتز شده ……………………………………………………………………………………………………..303-3-3 […]

Read More

pro10

کلید واژه ها : بزهکار – مددجو – کودک ونوجوان معارض قانون – کانون اصلاح و تربیت – تجربه – پژوهش کیفی فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیق11-1. مقدمه 21-2. بیان مسأله 31-3. اهمیت و ضرورت 91-4. بیان واژه 141-5. مبانی نظری پژوهش 151-6. اهداف پژوهش 151-6-1. هدف کلی 151-6-2. اهداف اختصاصی 151-6-3. اهداف کاربردی 161-7. […]

Read More

–63

پیشینه و عقود بانکداری اسلامی64تفاوت مبادله الکترونیکی با تجارت الکترونیکی67اسناد الکترونیکی67حقوق تجارت الکترونیک69بانکداری الکترونیکی72تاریخچه قبض انبار الکترونیکی و گامهای اجرایی پیاده سازی72برخی اظهارنظر ها در خصوص قبض انبار الکترونیکی 72سازمانهای و بنگاههای اقتصادی ذی نفع در قبض انبار الکترونیکی75بررسی تطبیقی قبض انبار77مقایسه مزیت مدل قبض انبار الکترونیکی79مدل مفهومی تحقیق حاضر80مدل مفهومی ایالات متحده آمریکا81خلاصه فصل […]

Read More

—203

برای حل مدل دو هدفه کدام دسته از روشهای فراابتکاری استفاده شود و چه ملاحظاتی (روش نمایش جواب، اپراتورهای حرکتی و…) باید در تطبیق لحاظ شود؟در صورت استفاده از بیش از یک روش، مقایسه کارایی و اثربخشی آنها به چه ترتیبی است؟ ترکیب بهینه پارامترهای تأثیرگذار بر کارایی و اثربخشی الگوریتمها به چه صورت است؟تعاریف […]

Read More

—209

3-2- بخش دوم: فرمول بندی مدل های هزینه383-2-1- مدل بهینه سازی383-2-2- مدل هزینه برای نگهداری و تعمیرات اصلاحی به دلیل FM1 393-2-3- مدل هزینه برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه403-2-4- مدل هزینه به دلیل تنزل کیفیت به خاطر نقص فرایند403-2-5- محاسبه طول فرایند413-2-6- به دست آوردن مدل هزینه کنترل کیفیت فرایند443-2-7- نرخ خرابی فرایند و ماشین473-2-8- […]

Read More

—213

2-5-2) تحقیقات خارجی 512-6) خلاصه 58فصل سوم: روش تحقیق 593-1) مقدمه 603-2) نوع پژوهش 603-3) جامعه آماری پژوهش 613-4) حجم نمونه و شیوه نمونهگیری 613-4-1) حجم نمونه 613-4-2) شیوه نمونهگیری 623-5) روش جمعآوری اطلاعات 623-6) ابزار جمعآوری اطلاعات 623-7) پایایی و روایی ابزار اندازهگیری 633-8) روشهای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش 653-8-1) مقدمه 653-8-2) تکنیک […]

Read More