–68

1-13- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………14فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق82167184485سرمایه فکری00سرمایه فکری 2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………162-2- سازمان دانش بنیان و داراییهای فکری……………………………………………………………………………………………….172-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………….182-4- ویژگیهای سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………………..202-5- اجزای سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………………………….212-5-1- سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………….222-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………………………242-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)…………………………………………………………………………………………………….252-6- دلایل توجه به اندازهگیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………..262-7- روشهای اندازهگیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………..272-8- اهداف اندازهگیری سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………..282-9- مزایا و معایب […]

Read More

–45

جدول 4-1-امار توصیفی متغیرهای پژوهش 85جدول 4-2-میانگین داده های سری زمانی پژوهش 85جدول 4-3-نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر برای جمله پسماند 88جدول4-4-مقادیر بحرانی آزمون CRDW 89جدول 4-5-آماره دوربین واتسون و کمیت بحرانی CRDW 90جدول 4-6- خروجی برآورد آزمون وایت 92جدول4-7-خروجی برآورد آزمون LM 92جدول4-8-خروجی برآورد آزمون رمزی 93جدول 4-9-آزمون تحلیل واریانس رگرسیونی ANOVA 95جدول4-10-ضرایب […]

Read More