*306

نظراستادراهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضاء مناسب نیست فهرست مطالبعنوانصفحه TOC o “1-4” u چکیده PAGEREF _Toc422576483 h 1فصل اول:کلیات تحقیق1-1 ) مقدمه PAGEREF _Toc422576486 h 31-2 ) بیان مساله تحقیق PAGEREF _Toc422576487 h 41-3 ) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن PAGEREF _Toc422576488 h 51-4 ) هدف کلی […]

Read More

–439

مادری که تار مویی از او بپای من سیاه نماند.همچنین از استاد گرامیم جناب آقای دکتر سعید شریفیبسیار سپاسگزارم چرا که بدون راهنماییهای ایشان تامین این پایان نامه بسیار مشکل مینمود. فهرست مطالب عنوان صفحه TOC h z t “عنوان فصل,1,تیتر های اصلی,2,تیتر های فرعی,3,تیترهای اصلی,2” چکیده PAGEREF _Toc415153508 h 1فصل اول: کلیات پژوهش1-2- بیان […]

Read More

–476

سپاسگزاریبا سپاس از خدای رحمان که اراده کرد تا بیاموزم و. به گونه ای زیبا زندگی کنم و اکنون با دستانی پر تلاش و آکنده از مهر دوست یکی دیگر از مراحل علمی را با موفقیت پشت سر بگذارم. از استاد راهنمای عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر حسن حق شناس که رساله حاضر با […]

Read More

bew130

1-5 – سوالات تحقیق1-5-1- سوال اصلیآیا بین عوامل سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.؟آیا بین عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟آیا بین عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟آیا بین ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟1-5-2- سوالات […]

Read More

aar8

1-3:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………71-4: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9.1-5:سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91-6:فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91-7:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101-8:کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….141-10:نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….141-11 –روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..141-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..151-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………151-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….161-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….171-15-1-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….171-15-2-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171-16-محدودیت های تحقیق […]

Read More

aaz4

فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری 2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..232-2-1-مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………232-2-2-مدیریت شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………252-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………….292-2-4-مدیریت شهری یکپارچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………302-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………….342-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ……………………………………………………………………………….362-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان ……………………………………………………………………………………………….382-2-8-مدل های مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………412-2-9-اهداف کلان نظام […]

Read More

—d1120

بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله برای همگان بلامانع است. بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است. بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله تا تاریخ ……………………………… ممنوع است.نام استاد یا اساتید راهنما:تاریخ:امضا: تقدیم به: (اختیاری)………………………………………….. تشکر و قدردانی: (اختیاری)…………………………………………………………………………………………….چکیدهبرای اندازه‌گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان […]

Read More

user8333

تقدیم به: (اختیاری)………………………………………….. تشکر و قدردانی: (اختیاری)…………………………………………………………………………………………….چکیدهبرای اندازه‌گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان آمادگی الکترونیکی کشورها، تاکنون طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف و روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی استفاده کرده اند و از نظر نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر متفاوت […]

Read More

user8340

عدم برخورداری از مدرسان توانمند (فرانکولا،2001).برخی در تحلیل علل مرتبط با موفقیت تحصیلی دانشجویان به نقش عوامل روان‌شناسانه چون سبک یادگیری، مرکز کنترل و … پرداختهاند. به عنوان مثال در پژوهشی اثر مرکز کنترل (درونی/ بیرونی) بر بهبود عملکرد یادگیری زبان در آموزش مبتنی بر وب بررسی شده است. نتایج این بررسی حاکی ست، عملکرد […]

Read More

user8274

چکیده انگلیسیفهرست جداولجداول شماره(1) : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش برحسب عوامل فردی اجتماعی 54جدول شماره (2) : میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی مورد پژوهش 56جدول شماره (3) : توزیع فراوانی میزان رفتارهای عدم صداقت علمی از دیدگاه همکلاسی ها57جدول شماره (4) : توزیع فراوانی عبارات مربوط به نگرش نسبت به رفتارهای عدم صداقت […]

Read More