*172

7.2.2ماهیت صورت‌های جریان نقد PAGEREF _Toc412259147 h 281.7.2.2 تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی PAGEREF _Toc412259148 h 292.7.2.2 ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی PAGEREF _Toc412259149 h 303.7.2.2 نسبت‌های مالی PAGEREF _Toc412259150 h 301.3.7.2.2نسبت‌های نقدینگی PAGEREF _Toc412259151 h 312.3.7.2.2نسبت‌های فعالیت PAGEREF _Toc412259152 h 313.3.7.2.2نسبت‌های اهرمی PAGEREF _Toc412259153 h 314.3.7.2.2نسبت‌های سودآوری PAGEREF _Toc412259154 h 328.2.2 ارتباط […]

Read More

bew180

مروری بر ادبیات تحقیقبخش اول : عملکرد بخش دوم : مبانی و مفاهیم مدیریّت زنجیره تآمینبخش سوم : مبانی و مفاهیم مزیّت رقابتیبخش چهارم : پیشینه تحقیقبخش اول عملکرد2-1-1)مقدمه مسیر توسعه و تکامل سازمانها با تکامل خواسته ها ، نیازها ، علایق و آمال بشر همراه است . اگرچه سازمانها در طول زمان ایفاء کننده […]

Read More

bmw9

TOC o “6-7” h z u نمودار1-4) مقایسه فراوانی مردان و زنان شرکت کننده در مطالعه104نمودار 2-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه در گروه های سنی106نمود3-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر وضعیت تاهل107نمودار4-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر سطح تحصیلات108نمودار5-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر شغل 110نمودار6-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر […]

Read More

—211

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق4-1- مطالعه موردی بر روی ساخت پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس PAGEREF _Toc422607429 h 1034-1-1- توجیح اقتصادی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس: PAGEREF _Toc422607430 h 1044-1-2-نواحی اصلی پالایشگاه: PAGEREF _Toc422607431 h 1054-1-2-1-واحد Utility: PAGEREF _Toc422607432 h 1064-1-2-2-واحد فرآیند: PAGEREF _Toc422607433 h 1074-1-2-3-واحد فصل مشترک: PAGEREF _Toc422607434 h 1084-1-2-4-واحد مخازن: […]

Read More

—d1209

1-5 نوآوری تحقیقدر دنیای واقعی که صنایع مختلف به دنبال مزیت رقابتی هستند، مساله قیمت گذاری مقوله بسیار مهمی در مدیریت تقاضا محسوب می شوند. در این تحقیق سعی شده تا مساله با درنظر گرفتن تابع تقاضای وابسته به قیمت، بیشتر به دنیای واقعی نزدیک شود. علاوه بر مطالب فوق، مساله زنجیره تامین در اکثر […]

Read More

user8313

جعفر یعقوبی در سال 1384 در منابع علمی مقاله-منابع تحقیقای به عنوان “بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان ” با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده […]

Read More

user7-35

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معکوس وجود دارد یا خیر؟”و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر رابطه اشاره شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”5-1- فرضیه های تحقیق در […]

Read More

user3-2061

با توجه به موارد گفته شده، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات وام های خود اشتغالی، در 5 فصل و به شرح زیر است؛فصل اول شامل چارچوب کلی تحقیق در ارتباط با وام های خود اشتغالی می باشد. فصل دوم مبانی نظری تحقیق است، در این فصل به بررسی تعاریف و مفاهیم اعتبارات و مکاتب، […]

Read More

c2781

2-17 عوامل جمعیت شناختی672-17-1 سن682-17-2 جنسیت682-17-3 تحصیلات692-17-4وضعیت تأهل702-18 رفتار مصرف کننده702-18-1 رفتار مصرف کننده چیست؟702-18-2 مفهوم رفتار مصرف کننده712-18-3 تصمیم گیری خرید722-18-4 تصمیم گیری چیست؟722-18-5 قصدخرید73بخش سوم2-19 پیشینهپژوهش74فصل سوم:روش شناسی پژوهش3-1 مقدمه803-2انواع پژوهش813-2-1تحقیق توصیفی823-2-2تحقیق پیمایشی833-2-3تحقیق همبستگی833-3جامعه و نمونه آماری843-4تعیین حجم نمونه853-5ابزار جمع آوری دادهها853-6 متغیرها893-6-1متغیر مستقل903-6-2متغیر وابسته903-11روایی و پایایی ابزار سنجش943-11-1روایی953-11-2پایایی973-12تحلیل اطلاعات1003-13 تحلیل آماری دادهها1003-14 […]

Read More

bew158

برای شناسایی فاکتورهای موفقیت و معیارهای اندازه گیری آن ابتدا باید درک درستی از اهداف شرکت خود داشته باشید. شرکت تازه تأسیسی که به دنبال وارد کردن جنس خود به بازار است مسلما” اهداف متفاوتی نسبت به شرکت بزرگی دارد که می خواهد روابط نزدیک تری با مشتریان خود برقرار نماید. موفقیت بازاریابی شامل ابعاد […]

Read More