*172

3.2.2 مدل های پیش‌بینی PAGEREF _Toc412259140 h 221.3.2.2 مدل میانگین متحرک PAGEREF _Toc412259141 h 222.3.2.2 مدل نمو هموار ساده PAGEREF _Toc412259142 h 233.3.2.2 مدل نمو هموار دوبل PAGEREF _Toc412259143 h 234.2.2مفهوم و اهمیت جریان نقد PAGEREF _Toc412259144 h 245.2.2جریان‌های نقد آزاد و مدیریت سود PAGEREF _Toc412259145 h 266.2.2مزایای صورت جریان‌های نقد PAGEREF _Toc412259146 h 277.2.2ماهیت […]

Read More

bew180

ب) شیوه های مدیریت زنجیره تامین زنجیره تامین شامل همه فعالیتهای مرتبط با جریان و انتقال کالاها از مرحله مواد خام اولیه تا مرحله تحویل محصول به مصرف کننده نهائی(Hatami-Marbini,2013,P2&Agrell) و جریانهای اطلاعاتی و مالی مرتبط با آن است (et al.2012.P713 Teller). مدیریت زنجیره تامین یعنی یکپارچه سازی این فعالیتها از طریق بهبود روابط زنجیره […]

Read More

bmw9

سوالات تحقیقسوال اصلی این تحقیق عبارت است از:آیا آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟و سوال فرعی تحقیق عبارتند از:-آیا پیشبرد فروش بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟-آیا روابط عمومی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه […]

Read More

—211

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق4-1- مطالعه موردی بر روی ساخت پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس PAGEREF _Toc422607429 h 1034-1-1- توجیح اقتصادی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس: PAGEREF _Toc422607430 h 1044-1-2-نواحی اصلی پالایشگاه: PAGEREF _Toc422607431 h 1054-1-2-1-واحد Utility: PAGEREF _Toc422607432 h 1064-1-2-2-واحد فرآیند: PAGEREF _Toc422607433 h 1074-1-2-3-واحد فصل مشترک: PAGEREF _Toc422607434 h 1084-1-2-4-واحد مخازن: […]

Read More

—d1209

شکل 1-1 (a) مدیریت موجودی سنتی (b) مدیریت موجودی توسط فروشنده در ادامه، مدل نوع اول را تعمیم داده، و به این صورت که در نوع دوم، مسئله در نظر گرفته شده به صورت، یک زنجیره تامین سه سطحی مانند نوع اول است، با این تفاوت که در این حالت به دلیل محدود بودن ظرفیت […]

Read More

user8313

Unemployment and employment situation in the country, including Iran’s economy faces serious challenges And the job opportunities in the country and the vast majority of the unemployed and job seekers is no harmony. The concept of unemployment in rural areas with unemployment in urban areas differs somewhat as a result of population growth and higher […]

Read More

user7-35

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر رابطه اشاره شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”5-1- فرضیه های تحقیق در این تحقیق با توجه به مسئله اصلی بیان شده در بالا، فرضیه هایی به شرح زیر مطرح می‌گردد:فرضیه اصلی : […]

Read More

user3-2061

فصل اول شامل چارچوب کلی تحقیق در ارتباط با وام های خود اشتغالی می باشد. فصل دوم مبانی نظری تحقیق است، در این فصل به بررسی تعاریف و مفاهیم اعتبارات و مکاتب، و سپس به بررسی مفاهیم و تعاریف خود اشتغالی و تجارب کشورهای موفق در این زمینه و همچنین تجارب و انواع اعتبارات روستایی […]

Read More

c2781

2-14 هنجارهای ذهنی612-15 اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده622-16 ارتباطات بازاریابی642-17 عوامل جمعیت شناختی672-17-1 سن682-17-2 جنسیت682-17-3 تحصیلات692-17-4وضعیت تأهل702-18 رفتار مصرف کننده702-18-1 رفتار مصرف کننده چیست؟702-18-2 مفهوم رفتار مصرف کننده712-18-3 تصمیم گیری خرید722-18-4 تصمیم گیری چیست؟722-18-5 قصدخرید73بخش سوم2-19 پیشینهپژوهش74فصل سوم:روش شناسی پژوهش3-1 مقدمه803-2انواع پژوهش813-2-1تحقیق توصیفی823-2-2تحقیق پیمایشی833-2-3تحقیق همبستگی833-3جامعه و نمونه آماری843-4تعیین حجم نمونه853-5ابزار جمع آوری دادهها853-6 متغیرها893-6-1متغیر […]

Read More

bew158

موفقیت در بازایابی عاملی مهم در عملکرد شرکت ها و موسسات می باشند. عوامل مختلفی در موفقیت یا عدم موفقیت بازاریابی شرکت ها اثرگذارند. شناخت این عوامل به صورت علمی می تواند در بهبود بازاریابی شرکت ها موثر واقع شود. بدین ترتیب با توجه به جایگاه بازاریابی در شرکت ها شناخت میزان موفقیت و عوامل […]

Read More