*306

چکیده پایان نامه : پژوهش حاضر تحت عنوان عوامل موثر بر شکل گیری هویت ایرانی اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معاونین پرورشی شهر تهران با هدف بررسی تاثیر والدین ، نظام آموزشی ، وسایل ارتباط جمعی ، همسالان و انواع بازیها انجام گرفته است جامعه آماری این پژوهش شامل1077 نفر خانم و آقا […]

Read More

–446

فصل سوم روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..513-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..523-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..523-3- جامعه آماری، اندازه نمونه و روش نمونه گیری تحقیق …………………………………………………..523-4- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………..543-5- ابزار اندازه گیری تحقیق ……………………………………………………………………………………………….543-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………….56فصل چهارم تجزیه تحلیل داده های پژوهش……………………………………………………………………………..584-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………592-4. یافتههای توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………603-4. یافتههای استنباطی………………………………………………………………………………………………………….65فصل پنجم بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 885-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….895-2- بحث………………………………………………………………………………………………………………………………..895-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………905-4- محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………1075-5- […]

Read More

—273

کلیات طرح:1-1 بیان مساله تحقیق : تصویر سازی یکی از شاخه های هنرهای تجسمی است که گاه روایت یا داستانی را منحصر بیان کرده و با استفاده از این ادبیات، تصویری را می آفریند و گاه نقش آموزشی و انتقال اطلاعات نوشتاری را به کمک تصویر بیان می کند، مانند تصاویری که برای کتابهای علمی-آموزشی […]

Read More

—309

3-7: نسخه برداری……………………………………………………………………………………………………………………………….323-8: نکات کلیدی در آموزش نقاشی به کودک …………………………………………………………………………………333-9: اهداف آموزش هنر به کودکان …………………………………………………………………………………………………..343-9-1: اهداف شیوه آموزشی های – اسکوپ ……………………………………………………………………………………363-10: آموزش هنر به کودکان پیش دبستانی ……………………………………………………………………………………373-10-1: مفاهیم بصری ……………………………………………………………………………………………………………………..373-10-2: مفاهیم ارتباطی …………………………………………………………………………………………………………………..383-10-3: مفاهیم ابزاری ……………………………………………………………………………………………………………………..383-11: کاربرد هنر در آموزش …………………………………………………………………………………………………………….383-11-1: رشد اجتماعی – عاطفی …………………………………………………………………………………………………….413-11-2: رشد شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………..413-11-3: رشد اجتماعی […]

Read More

–258

5)……………………………………………………………….6)………………………………………………………………..مطرح و طبق صورتجلسه جداگانه با نمره………………………تصویب گردید.اداره امور کتابخانه واحد علوم داروییفهرست مطالبعنوانخلاصه فارسی1.……..…………………………………..………………………………………………………………………مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2(1-1 تاریخچه پیکورنا ویروس ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3(2-1 تقسیم بندی پیکورنا ویورس ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 4(3-1 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 8(4-1 ساختمان پیکورنا ویروس ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8(5-1 ساختار ژنوم در پیکورنا ویروس ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 13.(6-1 سیکل تکثیر پیکورنا ویورس ها […]

Read More

pro10

فصل دوم : پیشینه پژوهش 172-1. مقدمه 182-2. کودک 192-2-1. تعریف کودک 192-2-2. دوران کودکی 192-3. نوجوانی 202-3-1. تئوری های نوجوانی 212-3-2. دو دوره در تحولات نوجوانی 222-3-3. برخی از ویژگی های عمومی رفتار نوجوانان 222-3-4. برخی از مسایل و مشکلات پیش روی نوجوانان و جوانان …………………………………………………….23 2-4. مفاهیم بزهکاری 242-4-1. تعریف بزه 24 2-4-2. […]

Read More

me27

بدین علت پژوهش حاضر قصد دارد نقش ازدواجهای خویشاوندی و نیز ویژگی های زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی والدین را در تولد بیش از یک فرزند استثنائی در خانواده مورد بررسی قرار دهد وبامطالعه بر روی معلولیت های این کودکان وبررسی ویژگیهای زیستی،شناختی،اجتماعی و روانی والدین آنها ما را در جهت شناخت بیشتر […]

Read More