NFR2

2-2-6 سازمان بزرگ مقیاس13 2-3 تعریف معماری سرویس گرا13 2-4 تعریف سرویس 15 2-5 سرویس های وب 16 2-6 مفاهیم مهم سرویس گرایی17 2-6-1چگونه سرویسها منطق را محصور میکنند18 2-6-2 چگونه سرویس ها از وجود یکدیگر مطلع می شوند19 2-6-3 چگونه سرویس ها با هم ارتباط برقرار می کنند19 2-6-4 چگونه سرویسها طراحی می شوند19 […]

Read More

–20

فهرست مطالبمقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………1فصل 1: طرح تحقیق وچارچوب کلی پژوهش 31-1- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….41-2- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….61-3- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………61-4- اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………..71-5-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..71-6- روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق…………………………………………………………………….81-7- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 8 1-7-1- سا بقه موضوع در جهان ……………………………………………………………………………………….8 1-7-2- سابقه موضوع در ایران…………………………………………………………………………………………11 1-7-3- سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتی ………………………………………………………………………….121- 8- مشکلات پژوهش […]

Read More

—120

افزایش ضخامت دی الکتریک افزایش افزایش کاهشدر طراحی و ساخت آنتن های فرکتالی دوقطبی و حلقوی با توجه به انتخاب صحیح تغذیه از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال استفاده از بالن در این آنتن ها به منظور ایجاد تغذیه مناسب ضروری است.از جمله تکنیکهای متداول جهت تغذیه آنتنهای دوقطبی، استفاده از آنتنهای تک قطبی […]

Read More

222222222

فصل اول:بررسی انرﮊیهای تجدید پذیر و تجدیدناپذیر مورد استفاده در نیروگاههای تولید پراکنده….3انرﮊیهای مورد استفاده در نیروگاههای تولید پراکنده4انرﮊیهای تجدید پذیر4انرﮊی باد4منشاﺀ باد5توزیع جهانی باد5اندازه گیری پتانسیل انرﮊی باد6قدرت باد..7مزایای بهره برداری از انرﮊی باد7پتانسیل باد در ایران7توربینهای بادی و انواع آن8انواع کاربرد توربینهای بادی8انرﮊی خورشید8کاربردهای انرﮊی خورشیدی9کاربردهای نیروگاهی9کاربردهای غیر نیروگاهی9مصارف و کاربردهای فتوولتائیک9انرﮊی های […]

Read More

—d1896

4-15. نمودارهای BET الف) 10%، ب) 15% و ج) 20%714-16. جذب و واجذب الف) 10%، ب) 15% و ج) 20%.724-17. حلقه پسماند نمونه‌ها قبل از عملیات حرارتی الف) 10%، ب) 15%، ج) 20%.744-18. حلقه پسماند نمونه‌ها بعد از عملیات حرارتی الف) 10%، ب) 15%، ج) 20%.75 فهرست جداولعنوان صفحهفصل سوم – ساخت آئروژل و کاربردهای […]

Read More

—d1965

2-1 مقدمه122-2 مطالعات آزمایشگاهی جریان122-2 مطالعات عددی با نرمافزار Flow3D16فصل سوم: مواد و روشها3-1 مقدمه223-2 نحوه انجام آزمایشات223-2-1 مخزن233-2-2 پمپ233-2-3 کانال آزمایشگاهی233-2-4 مخزن آرام کننده جریان24فهرست مطالبعنوان صفحه3-2-5 مدل سازه ترکیبی سرریز – دریچه243-3 آنالیز ابعادی253-4 شبیهسازی عددی273-4-1 معرفی نرمافزار Flow3D283-4-2 معادلات حاکم323-4-3 مدلهای آشفتگی333-4-3-1 مدلهای صفر معادلهای353 -4-3-2 مدلهای یک معادلهای353-4-3-3 مدلهای دو معادلهای363-4-3-4 […]

Read More

—d1147

2-10-2 دلایل عمده برون سپاری34 2-10-3 معایب برون‌سپاری35 2-10-4 تعریف برون سپاری استراتژیک 36 2-10- 5 کارهای انجام شده در ارتباط با برون سپاری 36 2-11 سیستم اطلاعاتی40 2-12 کارهای انجام شده د ر ارتباط با به کارگیری سیستم اطلاعاتی در یکپارچگی واحد های مختلف تولید41 2-13 نتیجه گیری45فصل سوم: روش تحقیق46 3-1 مقدمه47 3-2 […]

Read More

user8342

S تابع هدفTدما KTa0 دمای مرکزی بدن Kt زمان sWb نرخ خون تزیق وریدی kg/(mas)Y دمای مورد نظر(اندازهگیری شده)Greek letters a نفوذپذیری گرمایی m2/sβ اندازه گام حلγ ضریب الحاقی ε پارامتر توقفθ زمان بیبعد λ متغیر مسئله حساسیتρ چگالی بافت زنده kg/m3b خون r* مشتق نسبت به r* z* مشتق نسبت به z*η مشتق نسبت […]

Read More

user8313

5ـ آیا وام گیرندگانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر می باشند در ایجاد شغل موفق تر بوده اند؟6ـ آیا وام های خود اشتغالی بر توانمندسازی افراد بیکار مؤثر بوده است؟1 ـ 2 ـ ضرورت تحقیقجوامع روستایی شهرستان لنگرود دارای نظام فرهنگی و اجتماعی مستقلی هستند که در اثر عوامل مختلفی از جمله مسائل طبیعی، اجتماعی، […]

Read More

user8290

3-1. طرح‌واره‌ای از روش‌های مختلف برای شیمی سنتز نانوکامپوزیت313-2. اصلاح شیمی سطح ژل343-3. چرخه فشار-دما در حین فرآیند خشک کردن فوق بحرانی363-4. شماتیکی از دستگاه خشک کن فوق بحرانی اتوکلاو36فصل چهارم – سنتز و بررسی ویژگی‌های نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانوذرات فریت کبالت4-1. فازهای مجزا نمونه روی همزن524-2. نمونه‌های در قالب ریخته شده524-3. نمونه الکوژل534-4. نمونه آئروژل544-5. […]

Read More