—196

بر اساس سناریوی تعریف شده رفتار مدل سازی شده و بعد مدل اعتبارسنجی شده و سپس رفتار سیستم بر اساس سناریو پیش‌بینی و شبیه‌سازی می گردد.آنچه در این اثر به آن پرداخته شده؛ بترتیب فصول؛ عبارتند از: کامپوزیت‌های تأخیردهنده اشتعال، خواص اشتعال نانوکاپوزیت‌های پلیمری، پلی‌یورتان، مدلسازی پاسخ حرارتی کامپوزیت در شعله، و نهایتاً بخش اصلی […]

Read More

—d1204

ب- وبگاه(وبپایگاه)محیطی است که در آن پروندهها و بانکهای اطلاعاتی مرتبط با یکدیگر قرارگرفتهاند. در این محیط به دلیل استفاده از روشهای ابرمتنی و ابررسانهای امکان ایجاد پیوند بین پروندهها در داخل یا خارج از محیط وبگاه وجود دارد. وبگاهها دارای«آغازهای» هستند که فهرستی از وظایف و محتویات آن را نشان میدهد (اسدی صومعه، 1389).ج- […]

Read More

user8329

1-2-1 کیست هیداتیدکیست هیداتید (Hydatid cyst disease) یک بیماری انگلیمشترک انسان و حیواناست. عامل این بیماری کرمکوچک پهن و بندبندی است به نام اکی نوکوکوس گرانولوزوس (Echinococcus granulosus) از خانواده سستودهاکه طول آن ۵ –۳ میلی متر می‌باشد و به سختی با چشم دیده می‌شود . میزبان اصلی این کرمها سگ سانان هستند و کرم […]

Read More

user8341

مزیت همجوشی هسته‌ای نسبت به شکافت هسته‌ای، فراوانی بسیار زیاد منابع سوختی آن (سوخت اصلی راکتورهای همجوشی دوتریوم می‌باشد که در آب دریاها به وفور وجود دارد. تولید انرژی بالاتر نسبت به روش شکافت هسته‌ای به ازای هر نوکلئون از ماده سوخت (به عنوان مثالی از انرژی تولیدی در یک راکتور همجوشی می‌توان گفت اگر […]

Read More

user8344

5-1 تجزیه وتحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………..795-2 نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………..875-3 کاربرد یافته ها……………………………………………………………………………………………895-4 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی……………………………………………………………………905-6 منابع ومأخذ……………………………………………………………………………………………….91پیوست هافهرست جداول فصل چهارجدول 4-1 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب سن……………………………………………….50جدول 4-2 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس……………………………………………..50جدول 4-3 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب BMI …………………………………………….51جدول 4-4 : توزیع واحدهای مورد […]

Read More

user8293

1-2- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آنبانکداری الکترونیکی یکی از ملزومات تجارت الکترونیکی است. با توجه به اهمیت بانکداری الکترونیکی پیشرفته و بهروز، برای ورود به بازارهای جهانی، باید زیرساختهای موردنیاز تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی را فراهم نمود و با پیادهسازی راهکارهای امنیتی، سطح اعتماد مشتریان و کاربران را افزایش داد. دامگستری در […]

Read More

user8266

در این مطالعه ساختارهای تخم نطفه دار شترمرغ و قسمت‏های مختلف جنین در حال رشد در عکس ام ار ای مشاهده و بررسی شد. ساختارهای دیده شده در تخم عبارتند از: پوسته، زرده، سفیده، کیسه هوا، لتبرا، پایک لتبرا، دیسک جنینی، جنین، آمنیون، سرجنین، حدقه چشم و تنه پرنده.همچنین در این مطالعه مقایسه دقیقی بین […]

Read More

–391

6) اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.7) اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.8) اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت […]

Read More

user3-2095

***فهرست اشکال*** TOC h z t “شکل;1” شکل 1-1- مراحل زنجیره‌ی پروتون – پروتون که در خورشید اتفاق می‌افتد PAGEREF _Toc421519544 h 6شکل 1-2- انرژی پتانسیل بر حسب فاصله‏ی دو هسته‏ی باردار که با انرژی مرکز جرم به هم نزدیک می‏شوند. PAGEREF _Toc421519545 h 10شکل 1-3- نمایی از کپسول هدف PAGEREF _Toc421519546 h 12شکل 1-4- […]

Read More

–335

GTO : Gaussian-Type OrbitalHF : Hartree FockHOMA: Harmonic Oscillator Model of AromaticityHOMO : Highest Occupied Molecular OrbitalKS: Kohn-Sham LUMO : Lowest unoccupied Molecular OrbitalMO : Molecule OrbitalMP : Moller-PlessetNICS : Nucleus-Independent Chemical ShiftNLO : Non Linear Optical MaterialNMR : Nuclear Magnetic ResonancePDI: Para Delocalization Index فصل اول1-1ترکیب های حلقوی آروماتیکبنزن نمونه نخستینمولکولی است که دارای […]

Read More