—196

3- کاهش دمای مواد به وسیله اصلاح خصوصیات هدایت حرارتی و یا گرمای ویژه (این روش می تواند به تنهایی یا با دیگر روش ها به کار برده شود.)به صورت کلی اغلب پلیمرهای تأخیر دهنده اشتعال به دو دسته فاز متراکم شونده و فاز گازی فعال تقسیم می شوند. این تقسیم بندی بستگی به این […]

Read More

—d1204

مجموعهی ژولیده عبارت است از تقریب ابهام به کمک دو مفهوم «تقریب بالا» و «تقریب پایین». هر مجموعه دلخواه از مجموعهی مرجع بین تقریبهای بالا و پایین خود قرار میگیرد بدین معنی که هر عنصر در تقریب پایین لزوماً عضوی از مجموعه خواهد بود ولی عناصر تقریب بالا ممکن است عضو مجموعه نباشند. در نظریهی […]

Read More

user8328

تقدیم می کنمسپاسگزاریحال که در سایه الطاف پروردگار یکتا، تحقیق در مورد این پژوهش به اتمام رسیده است، برخود واجب می دانم که از زحمات کلیه کسانی که از آغاز تا به امروز ، مرا راهنمایی نموده اند کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورم.از استاد راهنمای گرامی ام، جناب آقای دکتر امین اله […]

Read More

user8329

4-1- نتایج 31فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری 5-1- بحث و نتیجه‌گیری 335-2- پیشنهادات 33منابع 1-1 بیان مسئلهبیماری کیست هیداتید از بیماری های مشترک انسان و حیوان است که در اثر اکینوکوکوس گرانولوزیس ایجاد می شود.(1) این بیماری در مناطقی که حیواناتی مثل گوسفند و سگ سانان بیشتر باشند نظیر ایران –ترکیه – کشورهای مدیترانه […]

Read More

user8341

جدول2-4- مقادیر عددی C1 و C2 و C3 برای واکنش‌های D-T, D-D و D-3He PAGEREF _Toc411025934 h 54جدول 3-1- پارامترهای ITER90-HP PAGEREF _Toc411025935 h 73جدول 3-2- شرایط اولیه ی پلاسما PAGEREF _Toc411025936 h 74جدول 3-3- نقطه تعادل–نقطه احتراق PAGEREF _Toc411025937 h 79جدول 3-4- پارامترهای کمیت کنترل PAGEREF _Toc411025938 h 81 ***فهرست اشکال*** TOC h z […]

Read More

user8293

دامگستری در بانکداری الکترونیکی مسئلهای پیچیده و چالشبرانگیز است زیرا از یک طرف آسیب گستردهای به اعتماد مشتریان اینترنتی وارد میکند و از سوی دیگر تلفیقی از مسائل فنی و اجتماعی است و تشخیص آن به صورت بیدرنگ بسیار دشوار است زیرا عوامل و معیارهای فراوانی در آن دخیل هستند. به همین دلیل راه حل […]

Read More

user8266

فهرست تصاویرعنوان تصویر صفحهتصویر 2- 1: روند تشکیل تخم PAGEREF _Toc373231353 h 13تصویر 2- 2: ساختار تخم درپرندگان PAGEREF _Toc373231354 h 14تصویر 2- 3: مراحل تقسیم سلولی در جنین مرغ PAGEREF _Toc373231355 h 18تصویر 2- 4: تغییرات جنینی در جنین مرغ PAGEREF _Toc373231356 h 22تصویر 2- 5: تصویر شماتیک تخم مرغ جنین دار PAGEREF _Toc373231357 […]

Read More

user13-2

2-1) اثرات دریافت داروهای ضد صرع در دورهی تکوین……………………………………………………………….27 2-2) هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31فصل سوم: مواد و روشها3-1) مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………….. 33-343-2) وسایل و دستگاهها…………………………………………………………………………………………………………………….. 353-3) حیوانات و تیمار……………………………………………………………………………………………………………………………. 363-4)آزمون یادگیری حافظه فضایی با ماز شعاعی هشت بازو………………………………………………………………. 373-4-1) مراحل انجام آزمون یادگیری فضایی با ماز شعاعی هشت بازو……………………………………………….. 383-5) آزمون حرکتی Open field………………………………………………………………….. 393-6)آزمون یادگیری احترازی […]

Read More

–391

و درجه: عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، منابع علمی مقاله-منابع تحقیقو …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و […]

Read More

user3-2095

شکافت هسته‌ایدر واکنش شکافت، هسته‌ی سنگین یک عنصر رادیو اکتیو مانند اورانیوم یا پلوتونیوم به دو یا چند هسته با جرم متوسط تجزیه می‌شود. به طور مثال اورانیوم 235 مورد اصابت یک نوترون قرار می‌گیرد و هسته فوق‌العاده ناپایداری تشکیل می‌شود که تقریبا بلافاصله می‌شکافد و کریپتون و باریم و مقدار زیادی انرژی تولید می‌شود. […]

Read More