*306

1-7 ) فرضیه های فرعی PAGEREF _Toc422576492 h 91-8 ) تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc422576493 h 101-9 ) تعاریف عملیاتی PAGEREF _Toc422576494 h 14فصل دوم :ادبیات و مبانی نظری تحقیق( سابقه موضوع تحقیق ) 2-1) مقدمه PAGEREF _Toc422576498 h 19بخش اول : ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc422576499 h 202-2) مفهوم لغوی هویت PAGEREF _Toc422576500 h […]

Read More

*340

1-2.علل و انگیزه های انتخاب موضوع:اگر سه قله تاریخی ( آغاز، تداوم و پایان ) را در جریان جنگ عراق و ایران به عنوان مبدا تحولات اساسی در جنگ و سرمنشایی برای آغاز درگیری ها و کمکش های سیاسی پس از اتمام جنگ در نظر بگیریم، به جرات میتوانیم بگوییم که مقطع ادامه جنگ از […]

Read More

–439

که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت آن می دانمپدر، مهربانی مشفق، بردبار و حامیهمسرم که نشانه لطف الهی در زندگی من است. سپاسگزاری:سپاسگزار کسانی هستم که سرآغاز تولد من هستند.از یکی زاده میشوم و از دیگری جاودانه.اساتیدی که سپیدی را بر تخته سیاه زندگیم نگاشتند و مادری که تار مویی از او بپای من […]

Read More

–708

بسمله أمنشور اخلاق پژوهشب TOC o “1-6” h z u تعهّد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه PAGEREF _Toc374302116 h ‌جسپاسگزاری PAGEREF _Toc374302117 h ‌دتقدیم به PAGEREF _Toc374302118 h ‌هفهرست تفصیلی مطالب PAGEREF _Toc374302119 h ‌وچکیده‌ PAGEREF _Toc374302120 h 1مقدمه PAGEREF _Toc374302121 h 2أ) بیان مسأله PAGEREF _Toc374302122 h 2ب) اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF […]

Read More

*172

2.3.7.2.2نسبت‌های فعالیت PAGEREF _Toc412259152 h 313.3.7.2.2نسبت‌های اهرمی PAGEREF _Toc412259153 h 314.3.7.2.2نسبت‌های سودآوری PAGEREF _Toc412259154 h 328.2.2 ارتباط میان نسبت‌ها و پیش‌بینی جریان نقد آتی PAGEREF _Toc412259155 h 321.8.2.2 معرفی نسبت‌ها PAGEREF _Toc412259156 h 331.1.8.2.2 نسبت‌های کفایت PAGEREF _Toc412259157 h 332.1.8.2.2 نسبت‌های کارایی PAGEREF _Toc412259158 h 349.2.2نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت جریان‌های نقدی PAGEREF _Toc412259159 h […]

Read More

*278

فهرست جداولعنوانصفحهجدول1-2 فهرست دانشگاه های برتر ایران(2005-1995) PAGEREF _Toc422609792 h 27جدول 2-2 فهرست کشورهای برترمنطقه از نظر تولید علم(2005-1995) PAGEREF _Toc422609801 h 30جدول3-2رتبه کشورهای منطقه از نظر تولید علم درسال 2014(اسکوپوس) PAGEREF _Toc422609803 h 32جدول 4-2وضعیت 5 کشور اول تولید کننده علم جهان (2011-2010) PAGEREF _Toc422609805 h 33.جدول شماره1-3شاخص های پرسشنامه موانع پژوهش PAGEREF _Toc422609820 […]

Read More

NFR6

فصل دوم چهارچوب پنداشتی ومروری بر متون2-1. پنومونی وابسته به ونتیلاتور امروزه عفونت‌های اکتسابی بیمارستانی، شایع‌ترین عارضه در بیماران بستری است. با وجود آن‌که بخش‌های مراقبت ویژه (ICU)، تنها حدود 15-5% تخت‌های بیمارستانی را به خود اختصاص می‌دهند، اما بیش از %30 عفونت‌های اکتسابی بیمارستانی، مربوط به این بخش‌هاست]13[.یکی از عفونت‌های اکتسابی بیمارستانی، پنومونی بیمارستانی […]

Read More

–272

ثابت جهانی گازها J/mol.K 8.314 Rمقاومت اهمیک.m ROhmicمقاومت نفوذ اکسیژن از طریق فاز غشاء s/mمقاومت نفوذ اکسیژن از طریق آبs/m مختصات شعاعی m rدما K Tحجم توده m Vaggحجم مولار اکسیژن در نقطه جوش نرمال m/mol 25.6 کسر مولی اجزاء Xمختصه مکانی در دستگاه مختصات m Zعلائم یونانی نسبت شار مولی ضریب انتقال بار آند […]

Read More

bew160

1-5-2- اهداف خاص و مصداقی بسته به نوع سیستم شبیه‌سازی شده و مسائل و عوامل اثرگذار درون این سیستم می‌توان جزییات و مصادیق بیشتری را ارائه نمود که برای این پژوهش خاص چند هدف به‌صورت مصداقی بیان می‌گردد:کاهش زمان توقف کوره (گلوگاه) جهت بهره‌برداری بهینه از ظرفیت خط تولید.محاسبه تعداد بهینه انبارهای میانگیر (بافرها) جهت […]

Read More

bmw9

-آیا فروش حضوری بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟فرضیات تحقیقبا توجه به اهداف تعیین شده برای این تحقیق می توان فرضیه های تحقیق را به شرح زیر بیان نمود:فرضیه اصلی: آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما از دیدگاه مصرف کنندگان تاثیر دارد.فرضیه های فرعی […]

Read More