*306

1-9 ) تعاریف عملیاتی PAGEREF _Toc422576494 h 14فصل دوم :ادبیات و مبانی نظری تحقیق( سابقه موضوع تحقیق ) 2-1) مقدمه PAGEREF _Toc422576498 h 19بخش اول : ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc422576499 h 202-2) مفهوم لغوی هویت PAGEREF _Toc422576500 h 202-3) هویت در علوم مختلف PAGEREF _Toc422576501 h 212-4) مراتب هویت PAGEREF _Toc422576504 h 252-4-1 ) هویت […]

Read More

*340

TOC h z t “نقشه‌ها,1” تصویر 1) نقشه عملیات ثامن الانمه PAGEREF _Toc417233196 h 247تصویر 2) نقشه عملیات طریق القدس PAGEREF _Toc417233197 h 248تصویر 3) نقشه عملیات فتح المبین PAGEREF _Toc417233198 h 249تصویر 4) نقشه عملیات بیت المقدس PAGEREF _Toc417233199 h 250تصویر5) نقشه عملیات رمضان PAGEREF _Toc417233200 h 251  برای دانلود فایل کامل به سایت […]

Read More

–439

چکیدهپژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به تعداد 700 نفر بود که از این تعداد 241 با استفاده […]

Read More

–708

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه کد واحد: کد شناسایی پایان نامه: نام و نام خانوادگی دانشجو: محمّدحسین نیکپورشماره دانشجویی: سال و نیمسال اخذ پایان نامه: نیمسال دوم 93-1392عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: جهاد و شهادت در فقه اسلامیتاریخ دفاع از پایان نامه:تعداد واحد پایان نامه: نمره پایان نامه دانشجو به عدد: نمره پایان نامه […]

Read More

*172

1.2مقدمه PAGEREF _Toc412259132 h 132.2مبانی نظری PAGEREF _Toc412259133 h 131.2.2.جریان نقد PAGEREF _Toc412259134 h 131.1.2.2 نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد PAGEREF _Toc412259135 h 162.1.2.2 رابطه بین سود خالص بعد از مالیات با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc412259136 h 193.1.2.2 رابطه بین جریان نقدی حسابداری با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc412259137 h 204.1.2.2 […]

Read More

*278

1-1 بیان مسألهپژوهش در کنار فعالیتهای آموزشی از کارکردهای مهم و مورد انتظار از اعضاء هیأت علمی دانشگاه میباشدپژوهش همواره باید با جدیت، شکیبایی، مطالعه وسیع، تردید علمی، علاقه و کاوش مستمر همراه بوده و زمینه توصیف، تبین، پیش‌بینی، کنترل پدیده‌ها و گسترش دانایی را فراهم سازد. امروزه پژوهش مهم‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی جوامع برای رسیدن […]

Read More

NFR6

فصل اولمقدمه وبیان مسالهبیان مسئله و ضرورت انجام تحقیقپنومونی، که به التهاب پارانشیم ریه توسط عوامل میکروبی اطلاق می‌شود، شایع‌ترین عفونت تنفسی است. از انواع پنومونی می توان به پنومونیِ اکتسابی از جامعه و پنومونی اکتسابی در بیمارستان اشاره نمود. پنومونیِ وابسته به ونتیلاتور (VAP) زیر مجموعه‌ی پنومونی بیمارستانی است که 48 ساعت یا بیشتر […]

Read More

–272

ضریب افت غلظت v Bغلظت mol/m Cضریب نفوذ m/s Dضریب تأثیر Erولتاژ بازگشت‌پذیرv Erevثابت فارادی C/mol 96385.3415 Fثابت هانریatm.m/mol Hچگالی جریانA/m I, iشار مولی mol/m.s Jثابت نیم واکنش 1/s Kcضریب قابلیت هدایت پروتونی S/m Kکسر حجمی اجزاء Lضخامت غشاء m Lmemبارگذاری جرمیm/kg mجرم مولکولی kg/mol Mتعداد الکترون‌های انتقالی به ازای یک مول مصرف سوخت nشار […]

Read More

bew125

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی تاریخ شروع پایان نامه:تاریخ اتمام پایان نامه:استاد راهنما : دکتر جعفر حاجی بزرگیآدرس و شماره تلفن: تهران، تقاطع خ رودکی با خ هاشمی کوچه شهید اسکویی …چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :در بخش‌هایی از سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) همانند […]

Read More

bew130

فهرست جدول هاعنوان صفحه جدول(1-1): مدل فرآیندپژوهشPAGEREF _Toc377805796 h10جدول(2_1): ویژگی های سبک مورداستفاده مدیران، بر مبنای مفروضاتxوyPAGEREF _Toc377805813 h26جدول (3_1) : جدول مورگانPAGEREF _Toc377805838 h79جدول (3-2): ارتباط بین شاخص ها سوالات پرسشنامهPAGEREF _Toc377805843 h81جدول(3-3): آلفایکرونباخ پرسشنامه انگیزش شغلیPAGEREF _Toc377805845 h84جدول(3-4) آلفایکرونباخ پرسشنامه عملکرد شغلیPAGEREF _Toc377805846 h84جدول(3-5): آزمون توزیع نرمال داده ها : آزمون کولموگروفواسمیرنوفPAGEREF _Toc377805849 […]

Read More